World Showcase Toasting Tour: Logo

A logo for World Showcase Toasting Tour, a toasting tour of EPCOT.
wstt_logo_600