Otown Tours: Logo

Logo for Otown Tours, a guided tour of Orlando.
ott_logo_600